Máy đếm tiền WJD-01

Mã số sản phẩm :
1.850.000₫

- Tù ®éng ®Õm tiÒn.

- HiÓn th hai mÆt sè , cã mÆt sè kÐo dài.
- Mµn h×nh hiÓn thÞ LCD
- Th«ng dông ®Õm cho c¶ tiÒn giÊy v
à tiÒn polymer.
- Chøc
n¨ng ®Õm céng dån, Ên ®Þnh sè ®Õm, tù ®éng xãa sè ®Õm.
- Tèc ®é ®Õm 1000 t
/ phót.
- KÝch th­íc 250 x 240 x 170 (mm).
- §iÖn ¸p 220V tÇn sè 50Hz c«ng xuÊt 60W.

Made in :China